fbpx

Integritetspolicy

Som vårdgivare arbetar vi kontinuerligt för att säkerställa att din personliga integritet skyddas vid din användning av de tjänster som vi tillhandahåller. Vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning, vilket bl.a. omfattar patientdatalagen (2008:355), patientsäkerhetslagen (2010:659), personuppgiftslagen (1998:204) samt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Vi tillämpar därför denna integritetspolicy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas av oss. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy, besök därför med jämna mellanrum den här sidan.

Personuppgiftsansvarig

Evolving Health Sthlm AB (“Evokliniken”), org. nr 55559195-2733, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av Evokliniken och som beskrivs i denna integritetspolicy.

Postadress: Fleminggatan 58, 11245 Stockholm

E-postadress: info@evokliniken.se

Telefon: 08-562 486 84

Inhämtande av personuppgifter

De personuppgifter som vi kan komma att inhämta från dig och spara är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, uppgifter om din anställning, IP-nummer, uppgifter om ditt hälsotillstånd och de andra uppgifter som du lämnar till oss. Om du har samtyckt till sammanhållen journalföring kan vi också komma att inhämta uppgifter som sedan innan finns i din journal. Vi kommer också att föra in uppgifter om dig i din journal om vi inleder en patientrelation.

Varför vi inhämtar personuppgifter

Personuppgifter behövs för att kunna tillhandahålla, underhålla och förbättra de tjänster du valt att utnyttja och för att säkra och utveckla dessa. Uppgifterna används för att administrera marknads- och affärsuppföljning, metodutveckling, för att utforma våra erbjudanden, för kontakt med dig genom medel för elektronisk kommunikation och för att ta fram underlag och statistik som används i vår verksamhet. Vi använder också personuppgifter för att anpassa tjänster och erbjudanden till dig och andra användare. Vi använder därmed personuppgifter för att sammanställa data så att våra tjänster ska vara till så stor nytta som möjligt och för att bättre kunna erbjuda just de tjänster vi tror efterfrågas.

Om du inte ombeds lämna samtycke, behandlar vi inhämtade personuppgifter som rör dig av skäl som hör samman med tillhandahållandet av hälso- och sjukvård, för att fullgöra vår journalplikt. Vi kan även komma att behandla inhämtade personuppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss eller om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Logginformation

Då vår webbplats besöks samlas automatiskt standardiserad logginformation in från användarens dator, så som information om vilken webbläsare och version som används, internetleverantör, IP-adress och datum och tid för åtkomst.

Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att tillhandahålla, vidareutveckla och förbättra våra webbplatser. Vi kommer inte att försöka ta reda på användarens identitet som ett resultat av besöket på våra webbplatser. Vi kommer inte heller att koppla ihop data som samlas in på detta sätt med personlig identifierbar information från annan källa för att identifiera användaren.

Uppgifter som lagras i loggfiler raderas regelbundet. Ytterligare lagring är möjlig, men då raderas eller anonymiseras användarens IP-adress.

Cookies

Våra webbplatser använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i användarens webbläsare i samband med besöket på webbplatserna. Cookies gör att webbläsaren identifieras unikt när webbplatsen återbesöks

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänliga. Dessutom använder vi cookies som tillåter en analys av hur webbplatsen används, exempelvis frekvens av sidvisningar och inmatade söktermer, för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och webbplatsens innehåll.

Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som IP-adress och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till användaren.

Cookies raderas antingen automatiskt när användaren stänger sin webbläsare, så kallade temporära cookies, alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen, så kallade permanenta cookies. Även permanenta cookies tas bort automatiskt efter en viss tid.

Genom att ändra inställningarna i webbläsaren kan användaren inaktivera eller begränsa överföring av cookies. Redan sparade cookies kan när som helst raderas. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies är inaktiverade kan det vara så att specifika funktioner på våra webbplatser inte kan användas fullt ut.

På vår webbplats informeras användaren om användning av cookies. I informationen framgår också hur lagring av cookies kan förhindras i webbläsarens inställningar.

Analysverktyg

Vi använder Google Analytics för att kunna följa användarnas aktiviteter på våra webbplatser. Google Analytics är ett webbanalysverktyg från Google Inc. (”Google”) och använder cookies som kan följa användarens inställningar vid besök på våra webbplatser. Den genererade informationen (inklusive IP-adress) kommer att bli anonymiserad som standard så att en personlig referens utesluts. Informationen som genereras av dessa cookies överförs vanligtvis till och lagras av Google på servrar i USA. Alla användare har möjligheten att inaktivera cookies i webbläsarinställningarna.

Google använder denna information för att utvärdera användningen av webbplatserna, sammanställa rapporter om användarnas aktivitet på våra webbplatser och tillhandahålla oss andra tjänster med anknytning till användningen av våra webbplatser. Vi använder denna information enbart för statistiska ändamål.

Särskilt om inköpshistorik m.m.

Om du särskilt har samtyckt till det kan vi även komma att behandla inköpshistorik m.m. enligt sådant särskilt samtycke. I samband med att du skaffar ett medlemskap eller liknande hos en av våra samarbetspartners under ett samarbetsavtal/rabattavtal mellan samarbetspartner och Evokliniken kan du komma att ombes att samtycka till att sådan samarbetspartner lämnar ut inköpshistorik till Evokliniken. Vi använder dessa uppgifter för att kunna påvisa hur samarbetsavtal/rabattavtal utnyttjas och för att använda sådan kunskap för att anpassa tjänster och erbjudanden till dig och andra användare hos Evokliniken.

Samtycke

Vi kan i olika situationer, som inte rör tillhandahållandet av hälso- och sjukvård, komma att begära samtycke till behandling av vissa personuppgifter för ändamål enligt vad som framgår av sådan begäran. Det står dig alltid fritt att inte lämna ett sådant samtycke. Du kan också när som helst välja att återkalla ett lämnat samtycke. Återkallelse betyder inte alltid att uppgifter per automatik raderas. Om du återkallar ett samtycke kan du inte använda de tjänster som bygger på att vi har sådant samtycke.

Utlämnande av uppgifter och mottagare

Om vi kontaktar en annan vårdgivare för att boka en tid åt dig kommer vi att lämna ut ditt personnummer och din symptombeskrivning till den vårdgivaren.

Vi kommer att tillhandahålla personuppgifter till kontrakterade tjänsteleverantörer för utförande av uppdrag för vår räkning, exempelvis för genomförande av betalning och för lagring. Uppgifterna är givetvis krypterade. Ingen som inte är behörig kommer att kunna läsa din journal.

Vi kan, när vi kontrakterat tjänsteleverantörer för utförande av uppdrag för vår räkning, komma att föra över personuppgifter till tjänsteleverantör utanför EU/EES (till s.k. tredje land). För det fall landet till vilket personuppgifter ska föras över för utförande av sådant uppdrag inte enligt beslut av EU-kommissionen konstaterats ha en s.k. adekvat skyddsnivå, sker överföring endast om tjänsteleverantören tecknat ett avtal som också innefattar s.k. standardklausuler om överföring av personuppgifter och som meddelats av EU-kommissionen genom beslut.

Särskilt om sammanhållen journalföring m.m.

För att underlätta dina kontakter med andra vårdgivare kan vi i framtiden komma att tillhandahålla andra vårdgivare dina personuppgifter för ändamål som rör din vårddokumentation (sammanhållen journalföring). Det kan röra privata vårdgivare, som Evokliniken eller allmänna vårdgivare. Du har rätt att motsätta dig sammanhållen journalföring och att vi spärrar dina journaluppgifter från att ingå i en sammanhållen journalföring.

Vi kommer enbart att behandla uppgifter om dig som en annan vårdgivare har gjort tillgängliga om du samtyckt till detta och om vi inleder en patientrelation samt om uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos dig.

I övrigt är det bara du själv som kan ha tillgång till dina uppgifter hos oss om inte annat föreskrivs i lag eller förordning eller om du samtyckt till annat.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla de syften för vilka personuppgifterna behandlas, om inte andra föreskrifter kräver att personuppgifterna sparas annan längre tid. Därefter raderas dina personuppgifter i den mån de inte ingår i din journal. Journalhandlingar måste enligt lag bevaras i minst tio år.

Sekretess och uppgiftsskyldighet

Anställda hos Evokliniken får bara ta del av dokumenterade uppgifter om dig om det behövs för deras arbete inom hälso- och sjukvården, om du inte samtyckt till annat.

Anställda hos Evokliniken som får del av uppgifter om ditt hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om dig omfattas av lagreglerad tystnadsplikt och får normalt sett inte röja dessa uppgifter. Enligt bl.a. patientsäkerhetslagen (2010:659) kan vi dock i undantagsfall vara skyldiga att lämna ut uppgifter om dig, exempelvis om uppgifterna begärs av domstol.

Övrig information m.m.

Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om vår behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran ska ske genom en skriftlig undertecknad begäran till Evokliniken. Du kan även begära att dina personuppgifter rättas, raderas, flyttas eller blockeras och begära att vi underrättar eventuella tredje män som har tagit del av dina personuppgifter om detta. Du har också rätt att begära information om direktåtkomst eller elektronisk åtkomst till dina uppgifter har förekommit.

När det gäller radering av journalanteckningar kommer vi att anteckna din eventuella begäran i din journal. Det är bara Inspektionen för vård och omsorg som, efter ansökan, kan besluta om radering av journalanteckningar.

Känsliga uppgifter om dig som inte rör din hälsa kommer inte att användas av oss som sökbegrepp.

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss, du har också rätt att klaga till Datainspektionen. Du har också rätt att begära skadestånd av oss om vi behandlat dina personuppgifter i strid med lag.