Den här randomiserade studien från 2023 undersökte hur fokuserad stötvågsbehandling efter en korsbandsoperation påverkade tiden för återgång till aktivitet och undersökte även kvaliteten på det nya korsbandet med MR.

Studien gick till så att 65 deltagare som var planerade för korsbandsrekonstruktion delades upp i två grupper. Båda grupperna fick ett standardiserat rehabiliteringsprogram utformat för snabb återgång till idrott. Den ena gruppen fick dessutom tre behandlingar med fokuserad stötvåg mot korsbandet 4, 5 och 6 veckor efter operationen.

Innan behandlingen påbörjades och efter 6 månader tog man prover på ledvätskan i det drabbade knät och mätte mängden inflammationsämnen. I PRP-gruppen hade dessa ämnen minskat kraftigt efter 6 månader.

Uppföljning av resultaten skedde efter 3, 6, 9 och 12 månader av samma ortoped som var ovetandes om vilken grupp patienten tillhörde. Den viktigaste parametern som mättes var återgång till idrottsaktivitet. Andra parametrar som mättes var återgång till löpning och ifall personen lyckades återgå till samma aktivitetsnivå som innan skadan.

Vid den här typen av korsbandsoperation används en sena från bakre lårmuskeln som nytt korsband. För att det nya korsbandet ska vara hållbart måste senan omvandlas till ligament, vilket ibland kallas för att det ska ”mogna”. Efter 12 månader utfördes en magnetkameraundersökning där ”mognad” av det nya korsbandet mättes.

Stötvågsgruppen visade signifikant snabbare återgång till idrottsaktivitet (28 veckor mot 42 veckor) och återgång till löpning (10 veckor mot 18 veckor). Stötvågsgruppens korsband hade också kommit betydligt längre i ”mognadsprocessen” än deltagarnas i den andra gruppen.

Korsbandsskador är en relativt vanlig skada bland idrottare och rehabiliteringstiden är lång. Den här studien visar att med hjälp av endast tre behandlingar med fokuserad stötvåg kan tiden för återgång till löpning och idrottsaktivitet kortas avsevärt.

Weninger P, Thallinger C, Chytilek M, Hanel Y, Steffel C, Karimi R, Feichtinger X. Extracorporeal Shockwave Therapy Improves Outcome after Primary Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with Hamstring Tendons. J Clin Med. 2023 May 9;12(10):3350. doi: 10.3390/jcm12103350. PMID: 37240456; PMCID: PMC10219043.